Strona główna  | Wstecz

OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

Znak: AK/ZP/241/1/08

Adres strony internetowej na której jest zamieszczona SIWZ:
www.filharmonia.kielce.pl

Dostawa zestawu podestów dla orkiestry i chóru do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:

CPV 28110000-6 - KONSTRUKCJE METALOWE I ICH CZĘŚCI


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2008 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy:

- posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie z należyta starannością w okresie ostatnich trzech lat (2005 – 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 dostaw podestów na kwotę, nie mniejszą niż 80.000 zł – każda dla instytucji artystycznych (filharmonie, opery, teatry, teatry muzyczne, orkiestry, akademie muzyczne) i załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie;
- znajdują się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. przedłożą informację z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub obrotów sześciocyfrowych na rachunku bankowym w ciągu ostatnich 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- udzielą pisemnej gwarancji jakości na podesty objęte przedmiotem zamówienia zgodnej z warunkami gwarancji udzielonymi przez producenta nie krótszej niż 24 m-ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia.


Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 Pzp – według wzoru określonego w zał. nr 3 do niniejszej SIWZ,

b) oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu określonych w art.24 ust. 1 i 2 Pzp - według wzoru określonego w zał. nr 4 do niniejszej SIWZ,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

f) informację z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub obrotów sześciocyfrowych na rachunku bankowym w ciągu ostatnich 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

g) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 dostaw podestów na kwotę, nie mniejszą niż 80.000 zł – każda dla instytucji artystycznych (filharmonie, opery, teatry, teatry muzyczne, orkiestry, akademie muzyczne) i załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; zał. nr 5 do SIWZ,

h) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum),

i) umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej,

j) dowód wniesienia wadium.


Wadium: 2.000,00 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena – 100 %
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga , 25 -334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B tel. +48/041/365-54-80; +48/041/368-11-40
fax.: +48/041/368-11-91
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Helena Witkowska, Marcin Czajkowski, Monika Czarnota tel. +48/041/365-54-85; fax: +48/041/368-11-91.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga, Kielce, Pl. Moniuszki 2B, pok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia 3 czerwca 2008 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2a w dniu 3 czerwca 2008 r. o godz. 13.30.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.05.2008 r.


Załączniki:

SIWZ
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 2 - Oferta
Załącznik nr 2a - Zestawienie ofertowe
Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 22
Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - Wzór umowyInformacja o rozstrzygnięciu przetargu

Kielce, 05.06.2008r.
Znak sprawy: AK/ZP/241/1/08

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu podestów dla orkiestry i chóru do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) jt. Dz.U.07.223.1655 zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu, po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, dokonano następującego rozstrzygnięcia:
Złożona została 1 ważna oferta przez firmę BSC SYSTEM Komosa Leszek ul. Św. Wincentego 112/161 03-291 Warszawa z ceną brutto 234.611,90 zł słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset jedenaście złotych 90/100.
- kryterium cena za realizację dostawy - 100 pkt.OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

Znak: AK/ZP/241/2/08
Adres strony internetowej na której jest zamieszczona SIWZ:
www.filharmonia.kielce.pl

Dostawa instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:
CPV 36300000-4 – INSTRUMENTY MUZYCZNE I ICH CZĘŚCI


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na zadania:
zadanie I - fortepian
zadanie II - instrumenty perkusyjne
zadanie III - clavinova, pianino
zadanie IV - obój d’amore

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17 listopada 2008 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy:
- posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat (2005- 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw instrumentów muzycznych dla instytucji artystycznych (filharmonie, opery, teatry muzyczne, orkiestry, akademie muzyczne) nie mniejszych niż 80.000,00 zł każda i załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie;
- znajdują się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. przedłożą informację z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub obrotów sześciocyfrowych na rachunku bankowym w ciągu ostatnich 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- udzielą pisemnej gwarancji jakości na instrumenty objęte przedmiotem zamówienia zgodnej z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów- dla fortepianu i pianina nie krótszej niż 60 m-cy, na pozostałe instrumenty nie krótszej niż 12 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Wadium:
na zadanie I fortepian 3.200,00 zł
na zadanie II instrumenty perkusyjne 3.200,00 zł
na zadanie III clavinova, pianino 600,00 zł
na zadanie IV obój d’amore 500,00 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena – 100 %
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga , 25 -334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B
tel. +48/041/365-54-80; +48/041/368-11-40 fax.: +48/041/368-11-91
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Helena Witkowska, Marcin Czajkowski, Monika Czarnota tel. +48/041/365-54-85; fax: +48/041/368-11-91.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga, Kielce, Pl. Moniuszki 2B, pok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia 14 maja 2008 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2a w dniu 14 maja 2008 r. o godz. 13.30.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2008.


Załączniki:

SIWZ
Zał. nr 1 - Specyfikacja techniczna
Zał. nr 2 - Oferta
Zał. nr 2a - Zestawienie ofertowe.doc
Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 22
Zał. nr 4 - Oświadczenie art. 24
Zał. nr 5 - Wykaz dostaw
Zał. nr 6 - Wzór umowyInformacja o proteście na dostawę instrumentów muzycznych.

Kielce, 07.05.2008 r.
Znak: AK/ZP/241/2/08
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia „Na dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 06 maja 2008 r. wpłynął protest dotyczący zapisu specyfikacji technicznej następującej treści:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych – część D (dostawa oboju d’amore).

Protest
na zapis treści specyfikacji technicznej

Wnoszę o poprawienie treści specyfikacji technicznej dotyczącej opisu parametrów oboju d’amore Loree model m+3.
Według obecnego zapisu Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentu z pełną automatyką oraz klapą F dla lewej ręki. Są to dwie cechy wykluczające się wzajemnie, gdyż klapa F stosowana jest wyłącznie w modelach Conserwatory, a więc z półautomatyką (model l+3). Nie można zatem zaoferować oboju d’amore Loree m+3 z pełną automatyką i jednocześnie z klapą F dla lewej ręki, gdyż taki instrument nie istnieje.

Wskazując na powyższe wnoszę jak na wstępie.”

Zgodnie z art.181 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Oddalenie protestu

Kielce, 12.05.2008 r.
Znak: AK.ZP/241/2/08
dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę instrumentów muzycznych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach część D – dostawa oboju d’amore.

W odpowiedzi na wniesiony przez Państwa protest pismem z dnia 06.05.2008 r., działając w trybie art. 183 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami), oddalam protest:

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami), zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.
Zdaniem zamawiającego w specyfikacji technicznej w części D dotyczącej oboju d’amore Lorée model m+3 lub równoważnego, zostały zawarte istotne parametry techniczne instrumentu, które są wymagane przez Zamawiającego.
Zgodnie z ogólnie dostępną wiedzą klapa F dla lewej ręki jest standardową klapą w każdym oboju. Zapis specyfikacji technicznej został błędnie przez Państwa odczytany, nie chodzi bowiem o dodatkową klapę F dla lewej ręki lecz o klapę standardową, którą posiada każdy obój niezależnie od tego czy jest to obój Lorée model Conservatoire (pół-automatyczny) czy model w pełni automatyczny.
W związku z powyższym specyfikacja techniczna pozostaje bez zmian, a protest jako niezasadny ulega oddaleniu.
Zgodnie z art. 184 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) odwołanie od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje.
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Kielce, 16.05.2008 r.
Znak sprawy: AK/ZP/241/2/08
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instrumentów muzycznych do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) jt. Dz.U.07.223.1655 zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu, po przeprowadzeniu badania i oceny ofert, dokonano następującego rozstrzygnięcia:
w części dotyczącej zadania I – Fortepian, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Propianoforte Sp. z o.o. ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki – Dąbrowa, z ceną brutto w kwocie 411.771,96 zł, (słownie czterysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 96/100),
w części dotyczącej zadania II – Instrumenty perkusyjne, została wybrana oferta GAMUZ J. Stolarzewicz-Gacka, P.Gacka Spółka Jawna ul. Staromiejska 14, 40-013 Katowice z ceną brutto w kwocie 372.090,00 zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
w części dotyczącej zadania III – Clavinova, pianino została wybrana oferta RAGTIME Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Anna Lasek ul. 1 Maja 19 of., 45-068 Opole z ceną brutto w kwocie 33.550,00 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
w części dotyczącej zadania IV – obój d’amore została wybrana oferta firmy Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX- Janusz Kobecki ul. Mielczarskiego 62 A, 51-663 Wrocław z ceną brutto w kwocie 25.986,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).


Nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ocen i łączną punktacją:

OFERTA NUMER 1

Instrumenty Muzyczne Kobimpex Janusz Kobecki ul. Mielczarskiego 62A
51-663 Wrocław
Zadanie IV 100 pkt. – kryterium cena za realizację dostawy.

OFERTA NUMER 2

Gamuz J. Stolarzewicz-Gacka, P. Gacka Sp. Jawna ul. Staromiejska 14,
40-013 Katowice
Zadanie II – 100 pkt - kryterium cena za realizację dostawy.
Zadanie III – oferta odrzucona
Zadanie IV –90,55 pkt - kryterium cena za realizację dostawy.

OFERTA NUMER 3

RAGTIME Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Anna Lasek ul. 1 Maja 19 of.,
45-068 Opole
Zadanie II – 97,45 pkt - kryterium cena za realizację dostawy.
Zadanie III – 100 pkt - kryterium cena za realizację dostawy.
Zadanie IV – 86,94 pkt - kryterium cena za realizację dostawy.

OFERTA NUMER 4

Propianoforte Sp. z o.o. ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki - Dąbrowa
Zadanie I 100 pkt - kryterium cena za realizację dostawy.

OFERTA NUMER 5

CHPM Spółka z o.o.
Centrala Handlu Przemysłu Muzycznego ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa

Zadanie II –87,65 pkt - kryterium cena za realizację dostawy.
Zadanie III – 98,51 pkt - kryterium cena za realizację dostawy.


Informacja o odrzuceniu oferty

Odrzucona została oferta firmy GAMUZ J. STOLARZEWICZ-GACKA, P.GACKA Spółka Jawna, ul. Staromiejska 14, 40-013 Katowice.
W wyniku badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, oferta w/w firmy na Zadanie III – Clavinova, pianino została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Pzp (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) jt. Dz.U.07.223.1655 jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej Zadania III – Clavinova, pianino.
Ponadto w toku badania ofert stwierdzono błąd w obliczeniu ceny w Zadaniu III - Clavinova, pianino.

Uzasadnienie

1. Zamawiający w rozdz. V SIWZ podał wymagany okres gwarancji „dla fortepianu i pianina nie krótszy niż 60 m-cy”.
W złożonej ofercie z dnia 12.05.2008 r. w „Zestawieniu ofertowym instrumentów” stanowiącym załącznik Nr 2a do oferty, Wykonawca podał dla pianina Petrof model P-125 M1 okres gwarancji 12 m-cy. Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej Zadania III – Clavinova, pianino.
2. W złożonej ofercie z dnia 12.05.2008 r. w Zadaniu III - Clavinova, pianino błędnie obliczono cenę. Kwotę podatku VAT podano w wysokości innej niż kwota wynikająca z przeliczenia ceny netto przez stawkę podatku 22 %.
Wobec powyższego, odrzucenie oferty na Zadanie III – Clavinova, pianino uznano za zasadne i konieczne.

góra    O Filharmonii   |    Nowa Filharmonia   |    Program   |    Bilety   |    Edukacja   |    Wydawnictwa   |    Darczyńcy   |    Galeria   |    Ogłoszenia   |    Kontakt

Copyright © 2003 - Grabka.