Strona główna  | Wstecz

OGŁOSZENIE
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach
25-334. Kielce, Pl. Moniuszki 2B, woj. świętokrzyskie
tel.: (41) 365-54-80, 365-54-85
www.filharmonia.kielce.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro
na dostawę profesjonalnych krzeseł dla orkiestry do Filharmonii Świętokrzyskiej
im. O. Kolberga w Kielcach.

Znak: AK/ZP/241/2/07
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Adres strony internetowej na, której jest zamieszczona SIWZ
www.filharmonia.kielce.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: 17 września 2007 r.

Wadium:
Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena - 80%
Jakość wykonania i funkcjonalność - 20%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga , 25 -334 Kielce, Pl. Moniuszki 2B
tel. +48/041/365-54-80; +48/041/368-11-40 fax.: +48/041/368-11-91
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Helena Witkowska, Marcin Czajkowski, Monika Czarnota
tel. +48/041/365-54-85; fax: +48/041/368-11-91.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga, Kielce, Pl. Moniuszki 2B, pok. nr 2

Termin składania ofert upływa dnia 21 czerwca 2007 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2a w dniu 21 czerwca 2007 r. o godz. 13.30.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy:

- posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat (2004- 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw krzeseł orkiestrowych dla instytucji artystycznych (filharmonie, opery, teatry muzyczne, orkiestry, akademie muzyczne) nie mniejszych niż 80.000 zł każda i załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie;

- znajdują się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. przedłożą informację z banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub obrotów sześciocyfrowych na rachunku bankowym w ciągu ostatnich 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- udzielą pisemnej gwarancji jakości na krzesła orkiestrowe objęte przedmiotem zamówienia zgodnej z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów, lecz nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru dostawy.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2007 r.

Załączniki:

SIWZ- krzesła
Specyfikacja techniczna
Oferta - wzór
Zestawienie ofertowe zał 2a
Wzór oświadczenia z art.22
Wzór oświadczenia z art.24
Wykaz dostaw
Wzór umowyOGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Kielce, 22.06.2007 r.
Znak sprawy: AK.ZP/241/2/07

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę profesjonalnych krzeseł dla orkiestry do Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu, została złożona jedna ważna oferta firmy Arnold Röhrich Kolberg Percussion GmbH Przedstawicielstwo w Polsce z siedzibą w Szczedrzyku przy ul. Lipowej 8 z ceną brutto 136.639,02 zł słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 02/100.

Oferta uzyskała w ocenie oferty maksymalną ilość punktów.
góra    O Filharmonii   |    Nowa Filharmonia   |    Program   |    Bilety   |    Edukacja   |    Wydawnictwa   |    Darczyńcy   |    Galeria   |    Ogłoszenia   |    Kontakt

Copyright © 2003 - Grabka.